Kunstkring Voorst

Home

Exposeren in galerie 'De Statenhoed'

Exposeren in 'De Statenhoed'

 

Exposities bij de KunstKring Voorst vinden plaats in het galeriegedeelte (hierna te noemen galerie of expositieruimte) van Galerie 'De Statenhoed', aan de Dorpsstraat 11a te Twello.

Expositiereglement Galerie “De Statenhoed”, Kunstkring Voorst

Galerie

Galerie ‘De Statenhoed” is een onderdeel van de stichting “Kunstkring Voorst” (hierna te noemen KKV). Leden, aangesloten bij de kunstkring en gastexposanten kunnen hun werken voor een bepaalde duur tentoonstellen als exhibitie en / of verkoop ervan.

De galerie stelt zich ten doel om voor beeldende kunstenaars, vrienden en inwoners van de gemeente Voorst een ruimte en platform te creëren waar kunst in de breedste zin en in al haar uitingen tot haar recht komt. Per jaar zijn er minimaal 5 groeps - en 3 duo- exposities voor leden van de KKV.

Twee maal per jaar wordt de galerieruimte beschikbaar gesteld aan een gastexposant.

De galerie vormt een vast onderdeel van de Kunstroute en andere festiviteiten zoals het Klompenfeest. Bij activiteiten van derden, zoals bijv. De Lions club, kan de galerie betrokken worden. Hierbij is toestemming nodig van het bestuur van de Kunstkring.

Galeriecommissie

De galeriecommissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 leden van de kunstkring o.l.v. een galerievoorzitter. De galeriecommissie is in samenspraak en na goedkeuring van het bestuur van de KKV verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging t.a.v. :

• exposities
• inrichting
• onderhoud expositie ruimte in overleg met het bestuurslid beheer gebouw
• alle afspraken binnen de vereniging en met externen m.b.t. exposities

De galerievoorzitter is samen met het bestuur van de KKV verantwoordelijk voor het actueel houden van dit reglement.

Bij groepsexposities opent één van de leden van de galeriecommissie de expositie. Bij duo- of gastexposities kan voor deze opening eveneens een beroep gedaan worden op de galeriecommissie.

Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering in het najaar maakt de galerie commissie een voorstel expositierooster voor het volgende jaar welke op de vergadering ter goedkeuring wordt voorgedragen. Alle voorstellen tot wijziging van de infrastructuur, inrichting en stoffering van de expositieruimte vinden in overleg tussen de galeriecommissie en het bestuur plaats.

De galerievoorzitter stelt een lijst op van namen van de commissieleden en hun bereikbaarheid, maakt deze lijst bekend bij het bestuur en zorgt voor verspreiding onder de leden en op de website. Het galeriegedeelte van Galerie ”De Statenhoed” wordt o.l.v. de galeriecommissie door de stichting beschikbaar gesteld voor de navolgende zaken;

• Groepsexposities
• Duo-exposities
• Gastexposities

KKV stelt de galerie minimaal 5x per jaar ter beschikking aan de leden om een groepsexpositie te houden. Groepsexposities duren één maand of door het bestuur van de KKV met de galeriecommissie te bepalen tijdsduur. Ieder lid van de vereniging mag maximaal 4 werken leveren. Bij te weinig animo is meer werk toegestaan. De galeriecommissie meldt dit via de secretaris van de KKV aan de leden.

De galeriecommissie neemt de te exposeren werken in en zorgt voor de opbouw van de expositie. De exposanten wordt geen galeriehuur in rekening gebracht.

Groepsexposities

Voor een groepsexpositie van leden van de KKV bedraagt de afdracht 15 % van de verkoopprijs. Galeriecommissie draagt zorg voor formulieren voor de verkochte werken in tweevoud. Deze formulieren na een verkoop invullen en inleveren bij de penningmeester van de KKV of bij afwezigheid bij de dienstdoende medewerker van het galeriecafé met contante betaling of door betaling op de bankrekening van de KKV. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na afloop van de expositie aan de penningmeester van de KKV.

Elke groepsexposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de expositie om zijn / haar werk te promoten. De galeriecommissie zorgt dat de galerie na de expositie opgeruimd en schoon is.

Duo-exposities

KKV stelt de galerie 3x per jaar ter beschikking voor de leden om een duo-expositie te houden. Een lid mag ook een duo expositie met een niet lid houden. Duo-exposities duren één maand of door het bestuur van de KKV met de galeriecommissie te bepalen tijdsduur. Exposanten worden door de commissieleden bij de opbouw van de expositie desgevraagd gesteund om een evenwichtige tentoonstelling te creëren. De huur van de expositieruimte voor een duo-expositie bedraagt € 50, - De huur van de expositieruimte voor een duo-expositie met een niet lid bedraagt € 100, - Voor een duo-expositie van leden en leden met een niet lid bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs.

De Galeriecommissie draagt zorg voor formulieren voor de verkochte werken in tweevoud. Deze formulieren na een verkoop invullen en inleveren bij de penningmeester van de KKV of bij afwezigheid bij de dienstdoende medewerker van het galeriecafé. Afdracht vindt plaats binnen 14 dagen na afloop van de expositie aan de penningmeester van de KKV.

Elke groepsexposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de expositie om zijn / haar werk te promoten. Exposanten dienen de galerie na de expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Gastexposities

KKV stelt de galerie 2x per jaar ter beschikking voor externen om een gast(groep)exposities te houden. De galeriecommissie bezoekt de (groep)gegadigden om de kwaliteit van de werken te beoordelen. De huur van de expositieruimte voor een gast (groep)expositie bedraagt € 150, - of per gelegenheid vast te stellen. Voor een gast (groep)expositie bedraagt de afdracht 25% van de verkoopprijs. Exposanten worden door de commissieleden bij de opbouw van de expositie desgevraagd gesteund om een evenwichtige tentoonstelling te bewerkstelligen.

Galeriecommissie draagt zorg voor formulieren voor de verkochte werken in tweevoud. Deze formulieren na een verkoop invullen en inleveren bij de penningmeester van de KKV of bij afwezigheid bij de dienstdoende medewerker van het galeriecafé. Afdracht van gelden d.m.v. overmaking dient plaats te vinden binnen 14 dagen na afloop van de expositie aan de penningmeester van de KKV.

Iedere gast (groeps) exposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de expositie tijdens de openingstijden van de galerie om zijn / haar werk te promoten. Exposanten dienen de galerie na de expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Bepalingen

De exposities worden doorgaans door middel van een vernissage geopend op zaterdagmiddag om 15.00 uur. Of op een andere dag / tijdstip in overleg met KKV en galeriecommissie. De galerie en het naastliggende galeriecafé is geopend: van vrijdag 15.00 - 18.00 uur en zaterdag en zondag 14.00 - 17.00 uur.

In de wanden en panelen mag niet worden geboord of gespijkerd. Ook verven is verboden. De galeriecommissie bepaalt welke zaken onder toezicht wel mogen worden uitgevoerd. In de week direct voorafgaande aan een nieuwe expositie vindt de inrichting plaats.

De maandag direct volgend op de afloop van een expositie is wisseldag. De inrichting van de nieuwe expositie begint op de direct daaropvolgende dinsdag. Uiterlijk vrijdagmorgen moet de expositie zijn ingericht. De expositieruimte is weer publiekelijk toegankelijk vanaf diezelfde vrijdag, 15.00 uur.

De exposanten bepalen zelf wanneer zij in die tussenliggende periode inrichten. Er is begeleiding vanuit de galeriecommissie om een evenwichtige tentoonstelling te creëren.

Elke exposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de expositie tijdens de openingstijden van de galerie om zijn / haar werk te promoten. Bij een opening kunnen koffie/thee en overige consumpties tegen de op dat moment geldende prijzen in het galeriecafé gekocht worden. Hierbij is een bonnensysteem aan te bevelen. De bonnen worden na afloop van de opening per factuur afgerekend. Hapjes worden door de exposanten zelf verzorgd, maar kan - tegen vergoeding - op verzoek opgenomen worden door de galeriecommissie. Inkoop drank e.d. wordt door het galeriecafé verzorgd, dus niet zelf inkopen.

Afspraken over evt. wensen in het assortiment geschiedt in overleg met Rietje Beunk. Bij groeps-, duo- en gastexposities blijft het galeriecafé normaal geopend voor bezoekers en voor gebruik ten behoeve van de andere activiteiten van KKV.

Posters, flyers en overige promotiemateriaal worden door de exposanten verzorgd. Publicatie over de expositie in de lokale media wordt gevoerd via de PR medewerker van KKV.

Verzekering

De geëxposeerde werken zijn verzekerd tot een bedrag van € 30.000, -
Bij schade geldt een eigen risico van € 250, - welke ten laste van de exposant komt. In alle overige zaken, hierboven niet vermeld, zal de galeriecommissie na overleg met het bestuur van de KKV een passende oplossing worden gezocht of besluit worden genomen.

Wijzigingen in het reglement dienen te worden voorgesteld aan de leden van de KKV bij een algemene vergadering, welke na goedkeuring worden opgenomen in het galeriereglement.

Download dit document (pdf)

Home

 Waar moet ik zijn?

Kunstkring Voorst
Galerie 'De Statenhoed'

Dorpsstraat 11a
7391 DC, Twello

e: info@kunstkringvoorst.nlTop