Privacyverklaring

Het bestuur van de Stichting Kunstkring Voorst, gevestigd aan de Dorpsstraat 11A, 7391DC te Twello is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens zijn:

Adres Dorpsstraat 11A, 7391DC te Twello
Tel. 06-51545136
Mail
Website https://www.kunstkringvoorst.nl

De secretaris en de penningmeester van de Kunstkring Voorst verwerken uw persoonsgegevens doordat u zich aanmeldt als deelnemer, vriend en/of donateur. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren we slechts uw naam en e-mailadres. In incidentele gevallen zullen uw gegevens door een van onze workshopgevers geregistreerd zijn, omdat u bv gebruik maakt van ons cursus-, workshop- dan wel trainingsaanbod, of omdat u één of meerdere kunstwerken van de aan ons gerelateerde kunstenaars via onze galerie aankoopt.

De persoonsgegevens die de Kunstkring verwerkt, bestaan uit:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres (indien aanwezig)

– rekeningnummer voor door u vooraf toegestane incasso (alleen de penningmeester)

Ze zijn bedoeld voor
– het afhandelen van uw betaling,
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om ons aanbod uit te kunnen voeren,
– u te informeren over wijzigingen van data of afspraken rondom ons aanbod.

Stichting Kunstkring Voorst gebruikt géén geautomatiseerde computerprogramma’s of e-mailsystemen waarbij gegevens worden verwerkt zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Stichting Kunstkring Voorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De Stichting Kunstkring Voorst verstrekt uw persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze administratie. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het secretariaat een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover de Stichting Kunstkring beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemd rechtspersoon, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris   Als het om financiële gegevens gaat, stuurt u uw verzoek naar de penningmeester

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of wijziging door u is gedaan, vragen wij u een bewerkte kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie maakt u de volgende gegevens zwart: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. De secretaris van de Stichting Kunstkring reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

De Kunstkring Voorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via

Stichting Kunstkring Voorst